ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
WÇZÖ-R İçin Bannatyne ve Kaufman Sınıflamalarının Türk Çocuk Örneklemlerine Uygulanabilirliği
Emel Erdoğan Bakar, Eliz Volkan, Yasemen Işık, Sirel Karakaş
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Karıştırıcı etkilerin en az indirgendiği araştırma yaklaşımı altında, Bannatyne kategorileri ve Kaufman faktörlerinin Türk çocuk örneklemlerine uygulanabilirliğini ortaya koymak; alanyazında özelde dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) ile ilişkilendirilen Kaufman faktörleri ve özelde özgül öğrenme bozukluğu (ÖÖB) ile ilişkilendirilen Bannatyne kategorilerinin klinik örneklemlerde geçerliğini sınamak.

Yöntem: DEHB grubu (72-140 ay) 191 ve ÖÖB grubu (76-131 ay) 21 erkek olgudan, kontrol grubu (70-143 ay) ise 117 erkek katılımcıdan oluşmuştur. Dışlama ölçütleri eşhastalanım, bilişsel süreçleri etkileyen ilaç kullanımı, düzeltilmemiş görme ve/veya işitme bozukluğu, 90-119 dışında zeka bölümüdür. Ebeveynlerinin bilgilendirilmiş onam verdiği gönüllü katılımcılara, eğitimli psikologlar tarafından Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-Yeniden Gözden Geçirilmiş Formu (WÇZÖ-R) uygulanmıştır.

Bulgular: WÇZÖ-R puanlarının 2 (Wechsler sınıflaması), 3 (Kaufman sınıflaması) ve 4 (Bannatyne sınıflaması) faktör altında gruplanmasına ilişkin birikimli varyans (temel bileşenler analizi) düşük-orta düzeyde olmuştur. Uyum göstergelerine göre, her üç modelin veri ile uyumu (doğrulayıcı faktör analizi) kabul edilebilir düzeyin altında bulunmuştur.

Sonuçlar: Türk çocuk örneklemlerinde, WÇZÖ-R puanlarının, Wechsler, Kaufman veya Bannatyne sınıflamaları ile modellenemeyeceği görülmüştür. Dikkat Dağılmaması faktörü (Kaufman) ve Sıralama kategorisi (Bannatyne) özelde dikkatle ilişkilidir. Bu sonuç, bir dikkat bozukluğu olan DEHB’de, söz konusu puan gruplarındaki karışıklıkla da desteklenmektedir.


Anahtar sözcükler: Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-Yeniden Gözden Geçirilmiş Formu (WÇZÖ-R), Kaufman faktörleri, Bannatyne kategorileri, Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB)

Yeni Sempozyum Dergisi 2016; 54(2):2-8