ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Çocuk yaş grubunda elektromiyografik incelemelerde endikasyon ve sonuçların karşılaştırılması
Gökçen Gözübatık-Çelik, Ayşegül Gündüz, Melis Sohtaoğlu, Nurten Uzun, Feray Karaali-Savrun, Meral E. Kızıltan
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Elektromiyografi (EMG), her yaş grubunda nöromüsküler hastalıkların tanısında ve prognozunun belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden biridir. Amacımız, çocuk hastalarda EMG endikasyonları ve elektrofizyolojik tanılarını karşılaştırmak, uyumunu belirlemektir.

Yöntem: EMG laboratuvarımıza Ocak 2012 ve Aralık 2013 tarihleri arasında başvuran, sinir ileti incelemeleri ve iğne EMG’si ve/veya ardısıra uyarımı yapılan 18 yaş ve altındaki tüm olgularda yaş, cinsiyet, ön tanı/EMG endikasyonu, endikasyonu koyan birim ve EMG tanıları kayıtlardan retrospektif olarak çıkarıldı.

Bulgular: Bu süre içinde başvuran 364 çocuk hasta tespit edildi. Yaşları 3 ay ile 18 yıl arasındaydı (ortalama yaş: 9,9±5,7 yıl), hastaların 208’i erkekti (%57,1). En sık endikasyonlar sırasıyla polinöropati (136, %39,3), miyopati (64, %18,5) ve mononöropatiler (35, %10,1) şeklindeydi. EMG tanıları; normal (235, %64,6), miyopati (27, %7,4), kraniyal nöropati (24, %6,6), polinöropati (22, %6), mononöropati (17, %4,7) ve pleksopati (13, %3,6) şeklindeydi.

Tartışma: Laboratuvarımıza başvuran hastaların büyük bir çoğunluğu normal sınırlarda sonuç almıştır. Pediatrik yaş grubunda tek başına elektrofizyolojik tetkiklere dayanarak kesin tanı konması daha zordur. Anamnez, aile öyküsü, klinik ve fizik muayene, laboratuvar ve elektrofizyolojik incelemeler hep birlikte değerlendirilmelidir. Bazı özgül sendromların bilinmesi ve bazen elektrofizyolojik incelemelerin tekrarlanması gerekebilir.


Anahtar sözcükler: nöromüsküler hastalıklar, pediatri, elektromiyografi

Yeni Sempozyum Dergisi 2016; 54(2):17-20