ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Yaşlıların Fiziksel Aktivite Düzeyleri İle Bilişsel Durumları Arasındaki İlişki
Neslihan Lök, Sefa Lök
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Yaşlı bireyler tarafından yapılan egzersizler düzenli ve ritmik oldukça bilişsel fonksiyonların korunması ve sürdürülmesi de o derece artmaktadır. Bu çalışmada, yaşlıların bilişsel durumları ile fiziksel aktivite düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ilişkisel desendedir. Araştırmanın evrenini, bir Aile Sağlığı Merkezine kayıtlı 65 yaş üstü 1354 birey oluşturmuş olup, örneklem 251 yaşlı birey olarak hesaplanmıştır. Verilerin toplanmasında; sosyodemografik bilgi formu, “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi” ve “Standardize Mini Mental Test (SMMT)” kullanılmıştır. Araştırmanın demografik verilerinin değerlendirilmesinde sayı ve yüzde dağılımları, Ki-kare testi ve korelasyon analizi yapılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin % 52.5’i kadın, % 41.3’ü 70-74 yaş grubunda, % 55.7’si evli ve % 64.9’u ilkokul/ortaokul mezunudur. Bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri incelendiğinde, % 62.2’sinin inaktif, % 32.5’inin minimal aktif ve % 5.3’ünün ise çok aktif olduğu bulunmuştur. Bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri yönünden sosyodemografik özellikleri karşılaştırıldığında, kadınların % 33’ünün erkeklerin % 29’unun inaktif olduğu ve bu farkın ise istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Bireylerin fiziksel aktivite düzeyleri ile bilişsel durumları arasındaki ilişki değerlendirildiğinde pozitif yönde güçlü bir ilişki olduğu bulunmuştur (r=0.794, p<0.005).

Sonuçlar: Bireylerde cinsiyet, yaş, eğitim durumu, sağlık algısı, sigara ve alkol kullanımı ve beden kitle indeksi gibi değişkenlerin fiziksel aktivite düzeyini etkilediği görülmüştür. Ayrıca fiziksel aktivite düzeyi ile bilişsel durum arasında doğrudan güçlü bir ilişkinin olduğu ve fiziksel aktivite düzeyi düştükçe bilişsel fonksiyonlarında düşük olduğu sonucuna varılmıştır.


Anahtar sözcükler: yaşlılık, fiziksel aktivite, bilişsel düzey

Yeni Sempozyum Dergisi 2016; 54(2):21-24