ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2018-56-1
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Psikotik Duygudurum Atağı Olan Bipolar Hastalarda Perseverasyon ve İşlevsellik İlişkisi
Sevda Gümüş Şanlı, Nurhan Fıstıkcı, Ömer Saatçioğlu, Evrim Erten, Gülsüm Cantürk
Makale Türü : Araştırma

Amaç: Bu çalışmada, en az bir psikotik duygudurum atağı geçirmiş olan, remisyon dönemindeki bipolar I bozukluk hastalarında Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET) ile perseverasyon hataları değerlendirildi ve bunlarla işlevsellik alanları ve klinik özellikler arasındaki ilişki araştırıldı.

Yöntem: Bu çalışmada, DSM-IV ölçütlerine göre Bipolar I Bozukluğu tanısı konulan remisyon dönemindeki 48 hasta ile sosyo-demografik açıdan eşleştirilmiş 45 sağlıklı kontrol ardışık olarak çalışmaya alındı. Çalışmada, sosyo-demografik ve klinik veri formu, Young Mani Derecelendirme Ölçeği, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği, Bipolar Bozukluk İşlevsellik Ölçeği (BDFQ), WKET, Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış DSM-IV Klinik Görüşme Formu (SCİD-I) ve Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği kullanıldı.

Bulgular: Hasta ve kontrol grubu arasında yaş, cinsiyet ve eğitim yılı dağılımı benzerdi. Hasta grubunda WKET’deki perseveratif hata puanları kontrollerden yüksek olmakla beraber, hastaların toplam BDFQ puanları ile perseveratif hata veya cevap sayısı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Sonuç: Sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, en az bir psikotik duygudurum atağı geçirmiş remisyondaki bipolar I bozukluğu hastalarında perseverasyon değerleri yüksek olmasına karşın, bu perseveratif hatalar ile işlevsellik arasında bir bağlantı saptanmadı.


Anahtar Kelimeler : Bipolar bozukluk, yönetici işlevler, işlevsellik

Yeni Sempozyum Dergisi 2017; 55(1):2-6