ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2018-56-3
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Akne Vulgaris Hastalarında Karakter ve Mizaç Özellikleri
İpek Sönmez, Didem Mullaaziz, Aslı Kaptanoğlu, Özgür Tosun
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Çalışmanın amacı akne vulgaris (AV) hastalarında ortak spesifik kişilik özellikleri ve Mizaç ve Karakter Envanteri (Temperament and Character Inventory-TCI) puanları ile depresyon ve anksiyete puanları arasında ilişki olup olmadığını araştırmaktır.

Yöntem: Dermatoloji polikliniğine başvuran ve dermatolojik muayene sonrası AV tanısı konulan hastalar ile kontrol grubuna, sosyodemografik ve klinik bilgi formu, Beck Depresyon Ölçeği, Beck Anksiyete Ölçeği ve TCI uygulanmıştır.

Bulgular: Hasta grubunda kontrol grubuna oranla, Beck Depresyon Ölçeği ve Beck Anksiyete Ölçeği puanlarında istatistiksel olarak önemli düzeyde yükseklik olduğu gözlenmiştir. TCI alt ölçekleri açısından da hasta grubu işbirliği yapma 3 (C3=yardımseverlik), işbirliği yapma toplam (C) ve kendini aşma 2 (ST2=kişiler ötesi özdeşim) puanları açısından kontrol grubundan önemli düzeyde yüksek iken kendini yönetme 3 (SD3=beceriklilik) alt ölçeğinde kontrol grubunun önemli düzeyde yüksek olduğu gözlenmiştir.

Sonuçlar: Çalışmamızda saptanan kendini yönetme puanlarının düşük olması, hastanın tedavi ile ilgili süreçlerde zorluklar yaşamasına neden olabilir. Bu zorluklar tedavi uyumsuzluğu ile tetiklenen AV’de tedavi başarısızlığı, anksiyetede ve depresyonda artış, AV kliniğinde kötüleşme ve bu süreci yönetememe gibi bir kısır döngüye yol açabilir.


Anahtar sözcükler: akne vulgaris, kişilik, karakter

Yeni Sempozyum Dergisi 2017; 55(3):2-6