ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2018-56-3
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocukların Annelerinde Dissosiyatif Yaşantılar, Çocukluk Çağı Travması ve Aleksitimi
Mesut Işık, Abdullah Yıldırım, Murat Boysan, Duygu Murat
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Otizm spektrum bozukluğu (OSB) ebeveynlerinin ruh sağlığının normal gelişmekte olan çocukların ebeveynlerine göre daha kötü olduğu bulunmuştur. Bu çalışmada, OSB annelerinde dissosiyatif yaşantılar, çocukluk çağı travması ve aleksitimi düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: OSB tanılı çocuğu olan ve psikiyatrik tedavi öyküsü bulunmayan anneler çalışmaya alındı. Veri toplama aracı olarak Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği (DES), Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20), Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği (CTQ-28) ve Somatoform Disosiyasyon Ölçeği (SDQ) kullanıldı.

Bulgular: Çalışmamızda kontrol grubuna göre OSB annelerinde daha ağır dissosiyatif semptomatoloji ve depersonalizasyon/derealizasyon düzeyleri, çocuklukta daha sık cinsel istismar ve fiziksel ihmal skorları saptanmıştır. Bununla beraber her iki grup arasında aleksitimi düzeyleri açısından anlamlı fark bulunmamıştır.

Tartışma: Çalışmamızın sonuçları OSB annelerinde dissosiyatif semptomların, çocukluk çağı travmalarının da göz önüne alınmasını gerektiğini göstermiştir.


Anahtar sözcükler: otizm anneleri, psikiyatrik hastalıklar, aleksitimi, disosiyasyon

Yeni Sempozyum Dergisi 2017; 55(3):7-10