ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2018-56-3
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Bipolar Bozukluk Hastalarında Tedavi Uyumu ile Mizaç ve Karakter Özellikleri Arasındaki İlişki
Murat Soner Gürsoy, Özlem Abbak, Murat Beyazyüz, Yakup Albayrak
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Bipolar bozuklukta tedavi uyumsuzluğu sık depreşmelere, tekrarlayan hastane yatışlarına, işlevsellikte belirgin kayba ve özkıyım girişimi riskinde artışa yol açabilir. Tedavi uyumu ile mizaç ve karakter arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların sayısı kısıtlıdır. Literatürde bipolar bozuklukta tedavi uyumu ve afektif mizaç özellikleri arasındaki ilişkiyi inceleyen yalnızca bir çalışma bulunmaktadır. Ancak bipolar bozuklukta mizaç ve karakter özellikleri ile tedavi uyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma yoktur. Çalışmamızda remisyon dönemindeki bipolar bozukluk hastalarındaki tedavi uyumu ile mizaç ve karakter özellikleri arasındaki ilişkileri incelemeyi amaçladık.

Yöntem: Çalışmaya 58 bipolar bozukluk tanılı hasta alındı. Morisky Tedaviye Uyum Ölçeği’ne göre hastalar yüksek tedavi uyumu, orta tedavi uyumu ve düşük tedavi uyumu olmak üzere üç gruba ayrıldı. Mizaç Karakter Envanteri ile grupların mizaç ve karakter skorları karşılaştırıldı.

Sonuçlar: Tüm grupların mizaç özellikleri yönünden karşılaştırılması sonucunda yenilik arayışı toplam skoru açısından gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır (F=4,12 p=0,03). Posthoc incelemede tedavi uyumu düşük grupta her iki gruba göre toplam yenilik arayışı skorunun diğer iki gruba göre daha yüksek olduğu saptanmıştır (p=0,04 ve p=0,03). Sebat etme skoru açısından gruplar arasında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur (F= 5,79, p=0,04). Sebat etme skorunun tedavi uyumu düşük grupta diğer iki gruba göre anlamlı olarak düşük olduğu saptanmıştır (sırasıyla p=0,02 ve p=0,04).

Tartışma: Çalışmamız bipolar bozukluk hastalarında tedavi uyumu ile mizaç ve karakter özelliklerini inceleme açısından bir ilktir. Ancak bulgularımızı konfirme edecek çalışmalara ihtiyaç vardır.


Anahtar sözcükler: bipolar bozukluk, tedavi, uyum, mizaç, karakter

Yeni Sempozyum Dergisi 2018; 56(1):3-7