ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2018-56-3
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Beş Faktörlü Kişilik Boyutlari ile Yürütücü İşlevler Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modeliyle İncelenmesi
Selin YILMAZ, Hatice KAFADAR
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Bu çalışmanın amacı, beş faktörlü kişilik özellikleri ile yürütücü işlevler arasındaki bağlantıyı açıklamaktır.

Yöntem: Araştırmaya 59 kadın ve 41 erkekten oluşan toplam 100 sağlıklı birey katılmıştır. Verilerin analizinde Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayıları ve Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) kullanılmıştır.

Bulgular: Bu amaçla, üç model oluşturulmuştur ve ilk model kişilik özellikleri ve yürütücü işlevler arasında anlamlı bir ilişki ortaya koymuştur. İkinci ve üçüncü modeller kişilik ve yürütücü işlevler arasındaki ilişkinin, Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET) ile ölçülen kurulumu değiştirme yürütücü işlevi ve deneyime açıklık arasındaki ilişkiye dayandığını göstermiştir. Sonuçlar deneyime açıklık ile WKET perseverasyon puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca, deneyime açıklık ile akıcı zeka arasında anlamlı korelasyon bulunmamıştır.

Sonuç: Bu araştırmanın sonucunda, yüksek deneyime açıklığın, yüksek perseveratif düşünce ile karakterize edilebileceği ileri sürülebilir.


Anahtar sözcükler: WKET, deneyime açıklık, kurulumu değiştirme, risk alma, akıl yürütme

Yeni Sempozyum Dergisi 2018; 56(1):8-12