ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2018-56-3
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
İskemik İnme Hastalarındaki Erken Ölümün Öngörülmesinde Rutin Laboratuar Test Sonuçlarının Cinsiyetler Arasındaki Farklılaşması
Feridon Salehnia, Zafar Gholinejad, Surena Nazarbaghi, Yousef Rasmi, Mohammad Reza Amiri Nikpour
Makale Türü: Araştırma

Amaç: İskemik inme hastalarının tedavisinde ve yönetimindeki gelişmelere rağmen, erken dönemde mortalite oranları yüksektir. Yüksek riskli hastaların belirlenmesi, iyi sonuç almak için etkili ve daha yoğun müdahalelere izin verebilir. Rutin laboratuvar testleri yüksek riskli hastaları öngörmede yardımcı olabilir. Bu nedenle, cinsiyete bağlı farklılıkları dikkate alarak erken ölüm oranlarını değerlendirmek için yapılan laboratuvar testlerinin öngörme gücünü yeniden değerlendirdik.

Yöntem: İskemik inme hastalarının demografik verileri, laboratuvar bulguları ve mortalite raporlarını SPSS istatistik paket versiyon 23.0 kullanarak geriye dönük olarak analiz ettik. Değişkenlerin farklılıkları erken mortalite olan ve olmayan hastalar arasında Student’s T ve Mann Whitney testleri ile belirlendi. Laboratuvar testlerinin prediktif değerini değerlendirmek için tek değişkenli ve çok değişkenli lojistik regresyon analizi yapıldı.

Bulgular: 30 günlük mortalite oranı % 16 idi ve laboratuar testlerinin öngörme gücü kadınlar ile erkekler arasında farklılık gösteriyordu. Çok değişkenli regresyon analizi, yaş ve serum üre seviyelerinin her iki cinsiyette de erken mortaliteyi öngörebileceğini gösterdi. Erken mortalite tahmini için yaş kesme değeri, erkek ve kadın hastalarda sırasıyla 57,5 ve 68,5 idi. Serum üre seviyelerinin erkek ve kadın hastalarda sırasıyla 51,5 ve 48,5 mg / dl’den yüksek olması yüksek mortalite oranı ile ilişkili bulunmuştur. Ayrıca, lenfosit sayısı, düşük dansiteli lipoprotein kolesterol, total kolesterol, hızlı kan şekeri ve hemoglobin düzeyleri kadınlarda erken ölüm oranını bağımsız olarak öngörürken, erkek hastalarda öngörmemektedir.

Sonuç: Yaş ve serum üre düzeyleri iskemik inme hastalarında erken ölüm oranlarının öngörülmesinde yararlı bir biyobelirteç olarak düşünülebilir. Diğer laboratuar testlerinin öngörme gücü ise cinsiyete bağlı olarak değişmektedir.


Anahtar sözcükler: Laboratuar testleri, iskemik inme, erken ölüm, cinsiyet

Yeni Sempozyum Dergisi 2018; 56(1):13-17