ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2018-56-3
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Gebe Kadınlarda Prenatal Bağlanma Düzeyi ile İlişkili Değişkenlerin İncelenmesi
Pınar Günay Ulu, Seda Bayraktar
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Bu araştırmanın temel amacı gebelerde prenatal bağlanma düzeyleri ile kendilik algısı, evlilik doyumu ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca çalışmada prenatal bağlanma düzeylerinin sosyo-demografik değişkenler ve hamilelikle ilgili değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı da araştırılmıştır.

Yöntem: Çalışmanın katılımcı grubunu, İstanbul ilinde yer alan Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi Gebe Polikliniğine ve Perinatoloji Polikliniği ve Servisine başvuruda bulunmuş 2. ve 3. trimesterde olan toplam 200 gebe kadın oluşturmaktadır. Araştırma ilişkisel tarama modeline uygun olarak yürütülmüş ve kolayda örnekleme yöntemi ile oluşturulmuştur. Araştırmada katılımcıların demografik ve gebelikleri ile ilgili bilgilerine ulaşabilmek amacıyla oluşturulmuş ‘Kişisel Bilgi Formu’; prenatal bağlanma düzeylerini belirlemek için ‘Prenatal Bağlanma Envanteri’; evlilikteki genel doyum düzeylerini araştırmak için ‘Evlilik Yaşamı Ölçeği’; kişilerin kendilerini algıladıkları benlik şemasını ölçmek amacıyla ‘Sosyal Karsılaştırma Ölçeği’ ve genel ruhsal belirtileri taramak için ‘Kısa Semptom Envanteri’ kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmanın bulgularına göre gebelerin prenatal bağlanma düzeyleri, eğitim, gebelik haftası, sahip olunan çocuk sayısı, hamilelik sayısı, eş ile olan ilişki gibi değişkenlere göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Gebelerin prenatal bağlanma düzeyleri ile evlilik doyumu arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki bulgulanırken, kendilik algısı ve psikolojik belirtiler arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı belirlenmiştir.

Sonuçlar: Gebelerin evliliklerinden aldıkları doyum arttıkça prenatal bağlanma düzeylerinde de artış görülmektedir. Sağlıklı anne-bebek ilişkisi için evlilik ilişkisinden alınan tatmini arttırıcı planlamalar yapılmalıdır.


Anahtar sözcükler: Prenatal bağlanma, maternal-fetal bağlanma, evlilik doyumu, kendilik algısı, ruhsal belirtiler

Yeni Sempozyum Dergisi 2018; 56(2):2-8