ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2018-56-3
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluğun Klinik Özellikleri ve Eşlik Eden Bozukluklar
Merve Aktaş Terzioğlu, Burcu Çakaloz, Gülşen Ünlü
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Bu çalışmada obsesif kompulsif bozukluk (OKB) tanılı çocuk ve ergenlerde, obsesyon ve kompulsiyonların tipi, obsesyon ve kompulsiyonlarda cinsiyet farkının ve başlangıç yaşının öneminin olup olmadığı, eşlik eden diğer ruhsal bozuklukların varlığı, hangi eş hastalıkların ne sıklıkta hangi yaş grubunda ve cinsiyette daha sık göründüğünü araştırmak amaçlanmıştır.

Yöntem: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği’ne başvuran OKB tanısı alan 93 çocuk değerlendirilmiştir. Obsesyon-kompulsiyon türleri ve şiddetini tespit edebilmek için Çocuklar İçin Yale-Brown Obsesif Kompulsif Ölçeği (CY-BOCS), eşlik eden ruhsal bozukluklar için Okul Çağı Çocukları için Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi -Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu (K-SADS-PL) uygulanmıştır.

Bulgular: 93 olgunun %58,1’i kız ve %41,9’u erkektir. Olgular başlangıç yaşlarına göre değerlendirildiğinde %72,1’i erken başlangıçlıdır (≤ 10 yaş). En sık kirlenme obsesyonları (%83,9) ve kontrol kompulsiyonları (%86,0) olduğu bulunmuştur. Olgulardaki en sık eş tanılar özgül fobi (%46,2), ayrılık anksiyetesi bozukluğu (%33,3), dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (%31,2), tik bozuklukları (%30,1) olarak bulunmuştur. Özgül fobi ve beden dismorfik bozukluğu eş tanılarının istatistiksel olarak anlamlı şekilde kızlarda daha sık görüldüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, tik bozukluğu, sosyal fobi eş tanılarının istatistiksel olarak anlamlı şekilde erkeklerde daha sık görüldüğü bulunmuştur.

Sonuç: Erken başlangıçlı OKB’nin klinik özellikleri, seyri ve ilaç tedavi yanıtları ile ilgili elimizde kesinlik kazanmış bilgi bulunmadığı göz önüne alınarak, erken başlangıçlı OKB ile ilgili olarak daha büyük örneklemli, klinik özelliklerin, seyrin ve tedavi yanıtlarının değerlendirildiği daha ileri çalışmaların gerekli olduğu düşünülmektedir.


Anahtar sözcükler: Erken Başlangıçlı Obsesif Kompulsif Bozukluk, Geç Başlangıçlı Obsesif Kompulsif Bozukluk, CY-BOCS, K-SADS-PL, Eş Tanı

Yeni Sempozyum Dergisi 2018; 56(2):17-23