ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2018-56-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Psikolojik Belirtiler, Aleksitimi ve Duygu Düzenleme Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü
Yıldız Bilge, Yusuf Bilge, Ekin Emiral, Betül Nesibe Özkars
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Bu çalışmada; (1) aleksitimi, duygu düzenleme ve çeşitli psikolojik belirtiler arasındaki ilişkinin (2) aleksitimi ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide duygu düzenleme stratejilerinin aracı rolünün; ve (3) aleksitimi puanı yüksek ve düşük olan bireylerin psikolojik belirtiler ve duygu düzenleme açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Örneklem grubu 319 üniversite öğrencisinden oluşan bu çalışmada deneysel olmayan kesitsel bir tasarım kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak demografik bilgi formu, Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAS-20), Kısa Semptom Envanteri (KSE) ve Duygu Düzenleme Ölçeği (DDÖ) kullanılmıştır.

Bulgular: TAS-20 skorları, KSE alt faktörleri, KSE-belirti ciddiyeti indeksi ve DDÖ-baskılama alt ölçeği ile pozitif korelasyon, DDÖ-yeniden değerlendirme alt ölçeğiyle negatif korelasyon göstermiştir. İleri analizler DDÖ-yeniden değerlendirme alt ölçeğinin aleksitimi ve belirti ciddiyeti indeksi arasındaki ilişkide aracı bir rolünün bulunmadığı, DDÖ-baskılama alt ölçeğinin bu ilişkide aracı bir rol üstlendiği tespit edilmiştir. Mann-Whitney U testine göre ise aleksitimi puanı yüksek olan bireylerin tüm değişkenler için aleksitimi puanı düşük olan bireylerden anlamlı düzeyde farklı olduğu saptanmıştır.

Sonuç: Sonuçlar, DDÖ-baskılama alt ölçeğinin aleksitimi ve psikolojik belirtiler arasındaki ilişkide aracı bir role sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca aleksitimi ve duygu düzenlemenin psikolojik belirtileri yordama açısından etkili faktörler olduğu tespit edilmiştir. Son olarak, bulgular duygu düzenlemenin aleksitimi ve psikolojik belirtilerle ilişkili olduğunu ve bu faktörlerin gelişimine katkıda bulunduğunu ifade etmektedir.


Anahtar sözcükler: aleksitimi, psikolojik belirtiler, duygu düzenleme

Yeni Sempozyum Dergisi 2018; 56(3):2-8