ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2018-56-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Gebelik Döneminde Depresif Belirtiler, Karma Belirtiler ve Mizaç Özellikleri Arasındaki Olası İlişkilerin Araştırılması
Halil İbrahim Taş, İbrahim Eren Pek
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Gebelik döneminde depresyon hem anne hem de fetal sağlık için risk oluşturan çeşitli obstetrik komplikasyonla ilişkilidir. Majör depresif dönemde karma özelliklerin tanınması, tedavi seçimi ve prognoz açısından önem taşımaktadır. Yakın dönemdeki çalışmalarda affektif mizaçlarla duygudurumdaki bozulmalar arasında önemli ilişkiler bildirilmiştir. Bu çalışmada gebe kadınlardan oluşan bir örneklemde depresif belirtilerin sıklığının saptanması ve karma depresif belirtiler ile mizaç özellikleri arasındaki olası ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu çalışma Ocak 2018 ile Temmuz 2018 tarihleri arasında Dinar Devlet Hastanesi’nde yürütülmüştür. Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine ardışık olarak başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden 164 gebe kadın dahil edilmiştir. Sosyodemografik veri formu, Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ), Değiştirilmiş Hipomani Kontrol Listesi (DHKL), TEMPS-A (Temperament Evaluation of Memphis, Pisa, Paris, San Diego Autoquestionaire) ölçekleri gebeler tarafından doldurulmuştur.

Bulgular: Katılımcıların BDÖ ortanca puanının 5,00 ± 4,00 olduğu ve gebelerin %4.3’ünün BDÖ kesme puanının üzerinde oldukları değerlendirildi. DHKL ortanca puanı 2,00± 2,00 idi. Karma belirtili depresyon riskinde olan sadece bir gebe vardı.  TEMPS-A alt ölçek puanları ile DHKL puanları arasında anlamlı korelasyon bulunmazken, BDÖ puanları ile TEMPS-A alt ölçek puanları arasında anlamlı korelasyonlar saptanmıştır.

Sonuç: Bulgularımız gebelik döneminin depresyon riskini artırmadığı gibi depresyon gelişimi için koruyucu bir faktör olarak da değerlendirilemeyeceğini düşündürmektedir. Mizaç özelliklerinin gebelik döneminde depresyonun taranmasında ve müdahale planlarında dikkate alınmasında faydalı olabilir. Gebelik dönemi depresyonunda, karma özelliklerin varlığının ve olası etkilerinin değerlendirmesinde ileriye dönük ve uzunlamasına izleminin planlandığı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.


Anahtar sözcükler: gebelik, depresyon, karma belirtiler, hipomani, affektif mizaç

Yeni Sempozyum Dergisi 2018; 56(3):9-14