ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2018-56-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Ergenlik Döneminde Somatizasyon Belirtileri, Gözlerden Zihin Okuma Becerisi ve Aleksitimi Arasındaki İlişki
Mesut Yavuz, Semra Guliyeva, Gizem Tetik, Ceren Gürbaş, Muhammed Tayyib Kadak
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Ergen yaş grubunda somatizasyon belirtileri, gözlerden zihin okuma becerileri, aleksitimi ve ruhsal sorunlar arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Yöntem: Araştırmaya 13-17 yaşları arasındaki 817 (%60 kız, n=490) ergen dahil edilmiştir. Katılımcılara DSM-5 düzey 2 bedensel belirtileri tarama ölçeği çocuk formu, 20 soruluk Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20), Gözlerden Zihin Okuma Testi - Çocuk Formu (GZOT-ÇF) ve Güçler ve Güçlükler Anketi (GGA) uygulanmıştır. Erkek ve kız gruplarının TAÖ-20, GZOT-ÇF toplam ve GGA toplam ve alt ölçek puan ortalamaları bağımsız örneklem t testi ile karşılaştırılmıştır. Ölçekler arası korelasyonlar Pearson momentler çarpımı korelasyon testi ile değerlendirilmiştir. GZOT-ÇF, TAÖ-20, GGA alt ölçek sorun puanlarının ve yaşın somatizasyonu yordama gücü çoklu doğrusal regresyon analizi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Kızların somatizasyon puanları erkeklere oranla anlamlı ölçüde yüksektir. Somatizasyon puanları ile TAÖ-20 ve GGA duygusal sorun, dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik, davranış sorun ve akran sorun alt ölçek puanları arasında anlamlı korelasyon görülmüştür. Regresyon analizi sonuçları TAÖ-20, GGA duygusal sorun, dikkat eksikliği ve aşırı hareketlilik, akran sorun alt ölçek puanları ve yaşın somatizasyonu anlamlı ölçüde yordadığını göstermiştir. Somatizasyon ile GZOT-ÇF puanları arasında ise istatistiksel anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Sonuç: Aleksitimide görülen ana özellikler olan duyguları tanıma, tanımlama ve ifadesinde yaşanan problemlere yönelik terapötik müdahalelerin, aleksitimik kişilik özellikleri gösteren ve somatizasyon sorunları yaşayan ergenlerin tedavisinde etkili olabileceği düşünülmektedir. Somatizasyona eşlik eden duygusal ve davranışsal sorunlara da odaklanılması tedavi başarısını arttırabilir. Somatizasyon ile gözlerden zihin okuma becerileri arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılabilmesi için ileri araştırmalara ihtiyaç olduğu düşünülmüştür.


Anahtar sözcükler: somatizasyon, ergen, gözlerden zihin okuma, aleksitimi

Yeni Sempozyum Dergisi 2018; 56(3):15-19