ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2019-54-1
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Dijital Oyun Bağımlılığı, Gözlerden Zihin Okuma Becerileri ve Aleksitimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Ordu İlinden Bir Ergen Örneklemi
Mesut Yavuz, Selda Kır, Esra Özen, Merve Gündüz, Burak Akdeniz, Muhammed Tayyib Kadak
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Dijital oyun bağımlılığı ile gözlerden zihin okuma becerileri ve aleksitimi kişilik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. 

Yöntem: Ordu ilinden iki ortaöğretim kurumundan 15 ile 17 yaş aralığında 662 ergen (s= 358 kız, %57; s= 286 erkek %43) çalışmaya dahil edilmiştir. Değerlendirme araçları olarak Çocuklar İçin Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği (ÇİDOBÖ), Gözlerden Zihin Okuma Testi-Çocuk Formu (GZOT-ÇF) ve 20 soruluk Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20) kullanılmıştır. Kız ve erkek katılımcılar arası ölçek puanları bağımsız örneklem t testi ile karşılaştırılmıştır. Ölçekler arası korelasyonlar Pearson momentler çarpımı korelasyon testi ile analiz edilmiştir. Gözlerden zihin okuma becerileri, aleksitimi, cinsiyet ve yaşın, dijital oyun bağımlılığı gelişimi üzerine yordayıcı etkileri çok değişkenli doğrusal regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. 

Bulgular: Erkeklerin dijital oyun bağımlılığı puanları kızlardan anlamlı oranda yüksek bulunmuştur. ÇİDOBÖ puanları, GZOT-ÇF puanları ile pozitif yönde, TAÖ-20 toplam ve alt ölçek puanları ile negatif yönde anlamlı korelasyonlar göstermiştir. Regresyon analizi, GZOT-ÇF, TAÖ-20 faktör 1 ve faktör 3 puanları ile cinsiyetin, dijital oyun bağımlılığı düzeylerini anlamlı ölçüde yordadığını göstermiştir. 

Sonuç: Dijital oyun bağımlılığı ile başvuran ergenlerde, gözlerden zihin okuma becerilerinin geliştirilmesi, duyguların tanımlanması ve empatik düşünme becerisinin arttırılmasına yönelik terapötik müdahaleler faydalı olabilir.


Anahtar sözcükler: dijital oyun bağımlılığı, gözlerden zihin okuma becerileri, aleksitimi, ergenlik

Yeni Sempozyum Dergisi 2018; 56(4):2-6