ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2019-54-1
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Yakınlık Korkusu Ölçeğinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Şeyma Elibol, Emine Sevinç Sevi Tok
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bireylerin diğerleriyle kurduğu ilişkilerde yakınlık kurmaya ilişkin korkusunun olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiş olan Yakınlık Korkusu Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğinin yapılmasıdır.

Yöntem: Çalışmanın örneklemini, İzmir’de yaşayan ve normal popülasyondan seçilen 18-60 yaş aralığındaki toplam 236 katılımcı oluşturmuştur. Katılımcılara Sosyodemografik Bilgi Formu, Yakınlık Korkusu Ölçeği (YKÖ), Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ), Çok Boyutlu İlişki Ölçeği (ÇBİÖ) ve Kendini Saklama Ölçeği (KSÖ) uygulanmıştır.

Bulgular: Yapılan güvenirlik analizleri sonucunda, ölçek toplam puanının iç tutarlılık katsayısı 0,81 olarak bulunmuştur. Ek olarak, test-tekrar test güvenirlik analizinde, iki uygulama arasındaki korelasyonun 0,76 olduğu gözlenmiştir. Yapılan madde analizi sonuçlarında, madde toplam korelasyonlarının hepsinin 0,20’den büyük olduğu gözlenmiş ve % 27’lik alt-üst grup karşılaştırmaları sonucunda da madde ortalama puanları arasındaki farklılıkların tümünün anlamlı (p<0,001) çıktığı bulunmuştur. Yapı geçerliğine ilişkin bulgularda, açımlayıcı faktör analizi temel alınarak oluşturulan ve doğrulayıcı faktör analiziyle sınanan modelin iyi uyum gösterdiği bulunmuştur. Son olarak, YKÖ toplam puanının RBSÖ toplam puanı ve ÇBİÖ’nün ilişki girişkenliği ve kendine güven alt ölçekleri ile negatif ve anlamlı ilişki gösterdiği gözlenmiştir. Ek olarak, YKÖ toplam puanı KSÖ toplam puanı ve ÇBİÖ’nün ilişki korkusu ve ilişki izlenimi ayarlama alt boyutları ile pozitif anlamlı bir ilişki göstermiştir.

Sonuç: Tüm bulguların ışığında, YKÖ’nün Türkçe formunun geçerli ve güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır.


Anahtar sözcükler: yakınlık korkusu, yakın ilişkiler, geçerlik, güvenirlik

Yeni Sempozyum Dergisi 2018; 56(4):7-12