ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2019-54-1
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Hastalıklar ve Sosyal Mesafeye İlişkin İnançları: Teorik ve Uygulamalı Psikiyatri Hemşireliği Eğitiminin Etkileri
Hülya Arslantaş, Filiz Abacıgil, Filiz Adana, Şule Karadağ, Hatice Çalık Koyak
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Psikiyatri hemşireliği eğitiminin ruhsal hastalıklar ve sosyal mesafeye ilişkin inançlar üzerine etkisini incelemektir.

Yöntem: Bu çalışma psikiyatri hemşireliği eğitimi almamış birinci sınıf öğrencileri ile (N=149) ve teorik ve uygulamalı psikiyatri hemşireliği eğitimi almış ve bu eğitimin bazı filmler ile de desteklendiği dördüncü sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür (N=53). Bu çalışma kesitsel bir çalışmadır vebir üniversitenin hemşirelik bölümünde 2014-2015 akademik yılı bahar yarıyılında yürütülmüştür. Çalışmada kullanılan anket sosyodemografik bilgilere ilişkin soruları ve ruhsal hastalıklar ve sosyal mesafeye etki ettiği düşünülen faktörlere ilişkin soruları içermektedir. Ayrıca, Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeğinin Türkçe uyarlaması ve Sosyal Mesafe Ölçeği kullanılmıştır. Eğitim alan grup 112 saatlik uygulama eğitimi ve 14 hafta süren 56 saatlik teorik eğitim almıştır.

Bulgular: Bu eğitimin; hemşirelik öğrencilerinin ruh sağlığı sorunu deneyimleyen bireylere yönelik inançlarını olumlu yönde değiştirmelerinde anlamlı bir farklılık yarattığı görülmüştür.

Sonuç: Öğrencilerin algılarını değiştirebilmek için, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği eğitiminin derslere ilk yıldan itibaren entegre edilmesi uygun olacaktır. Ayrıca, bu bulguları desteklemek için kohort tipi çalışmaların yürütülmesi faydalı olacaktır.


Anahtar sözcükler: ruhsal hastalık, sosyal mesafe, hemşirelik eğitimi, inançlar, tutumlar

Yeni Sempozyum Dergisi 2019; 57(1):2-9