ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2019-54-1
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Hukuki Yardım Arayan Türk Kadınlarda Aile İçi Şiddet Karşısında Gösterilen Dayanıklılığın Öz-Duyarlılık ve Öfke İfadeleriyle İlişkisi
Zümrüt Gedik
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Bu metodolojik çalışma aile içi şiddete maruz kalan ve bununla ilgili hukuki yardım arayan 170 Türk kadınında psikolojik dayanıklılığın öfke ifade biçimleri, sürekli öfke ve öz-duyarlılık ile ilişkilerini incelemeyi amaçlamıştır.

Yöntem: Çalışma deseni betimleyici ve kesitseldir. Veriler öz-bildirim araçları kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular: Katılımcıların %33,5’inde aile içi şiddeti uygulayan kişinin koca olduğu bulunmuştur. Katılımcıların %18,8’i 18 yaşından önce evlenmiştir. Katılımcıların psikolojik dayanıklılık puanları göreli olarak yüksek bulunmuştur. Hiyerarşik çoklu regresyon analizi sonucunda yüksek öz-duyarlılığın, öfke kontrolünün ve sürekli öfkenin psikolojik sağlamlığı anlamlı düzeyde yordadığı ve varyansın %36,8’ini açıkladığı görülmüştür.

Sonuçlar: Bulgulardan hareketle öz-duyarlılığı ve öfke kontrolünü arttıran ikincil önleme programlarının aile içi şiddet açısından risk altındaki kadınlarda psikolojik dayanıklılığı artırma potansiyeli taşıdığı düşünülmektedir.


Anahtar sözcükler: psikolojik dayanıklılık, öz-duyarlılık, öfke, aile içi şiddet, kişilerarası şiddet

Yeni Sempozyum Dergisi 2019; 57(1):10-15