ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2019-54-1
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Mutluluk, Üzüntü ve Öfke Dışavurum Tarzlarında Cinsiyet ve Yaş Farklılıkları
Arzu Araz, Emine Akman Direkçi
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Bu çalışmada mutluluk, üzüntü ve öfke dışavurum tarzlarının cinsiyet ve yaşa bağlı farklılıkları incelenmiştir.

Yöntem: Araştırma kapsamında, 18-50 yaş arası 841 kişiden mutluluk üzüntü ve öfke duygu dışavurumlarını değerlendirmeleri istenmiştir. Veriler Duygu Dışavurum Tarzları Envanteri ve Kişisel Bilgi Formu aracılığı ile toplanmış, 2 (cinsiyet: kadın, erkek) X 2 (yaş: 18-24 yaş, 25-50 yaş) faktörlü varyans analizi (MANOVA) ile test edilmiştir. 

Bulgular: Mutluluk dışavurum tarzlarına ilişkin yapılan varyans analizi bulgularına göre, kadınların mutluluğun hem “ben odaklı” hem de “öteki odaklı dışavurum” puanları erkeklerden anlamlı olarak daha yüksektir. 25-50 yaş arası katılımcıların ise “öteki odaklı dışavurum” puanları 18-24 yaş aralığındakilerden daha yüksektir. Üzüntü dışavurum tarzları için yapılan analizlere göre, kadınların hem üzüntüyü “yüze yansıtma” hem de üzüntünün “sözel dışavurum” puanları erkeklerden; erkeklerin üzüntünün “saldırganca dışavurum” puanları ise kadınlardan daha yüksektir. 18-24 yaş aralığındakilerin üzüntünün “saldırganca dışavurum” puanları ise 25-50 yaş aralığındakilerden anlamlı olarak daha yüksektir. Öfke dışavurum tarzları için gerçekleştirilen varyans analizi bulgularına göre kadınların hem öfkeyi “yüze yansıtma” hem de öfkenin “sözel dışavurum” puanları erkeklerden daha yüksektir. Erkek katılımcıların ise öfkenin “saldırganca dışavurum” ve öfkenin “serinkanlı dışavurum” puanları kadınlarınkinden daha yüksektir. 18-24 yaş aralığındaki katılımcıların öfkenin “saldırganca dışavurum”, öfkeyi “yüze yansıtma” ve “misilleme” puanları, 25-50 yaş aralığındakilere göre daha yüksektir. Ayrıca öfke duygusu için cinsiyet ve yaş ortak etkisi de anlamlıdır. 18-24 yaş grubundaki kadınların öfkenin “sözel dışavurum” puanları, 18-24 yaş grubundaki erkeklerden daha yüksektir.

Sonuç: Araştırma bulguları mutluluk, üzüntü ve öfke dışavurum tarzlarına ilişkin cinsiyet ve yaşa göre farklılaşmalar olduğunu göstermiştir. Bulgular ilgili literatür kapsamında tartışılmıştır.


Anahtar sözcükler: duygu dışavurum, mutluluk, üzüntü, öfke, cinsiyet

Yeni Sempozyum Dergisi 2019; 57(1):16-24