ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2019-54-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Yataklı servis tedavisi ergenlerdeki yeme bozukluklarında etkili midir? Bir çocuk ve ergen psikiyatri servisi verilerinin retrospektif analizi
Burcu Serim Demirgören, Aylin Özbek, Bahar Şen, Oğuzhan Şimşek, Taner Güvenir
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Bu çalışmada, bir çocuk ve ergen psikiyatri servisinde yeme bozukluğu nedeniyle yatarak tedavi gören ergenlerdeki iyileşme düzeyi araştırılmıştır. Serviste yatan hastalara ortam terapisi yanı sıra hastanın gereksinimlerine uygun olarak ek tıbbi ve diğer terapötik müdahaleler uygulanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya, DSM-IV’e göre Anoreksiya Nervosa, Bulimiya Nervosa ve Tıkınırcasına Yeme Bozukluğu tanısı almış ve birimde 2005-2018 yılları arasında yatarak tedavi görmüş tüm ergenler dahil edilmiştir. Sosyodemografik veriler, olguya ait bireysel ve ailesel riskler, psikiyatrik eş tanı varlığı, tedavinin süresi, yatış ve taburculuk sırasında uygulanan Çocuklar için Genel Değerlendirme Ölçeği (CGAS) ve Çocuk ve Ergenler için Klinik Gidiş Değerlendirme Ölçeği (HONOSCA-TR) puanlarına ait veriler geriye dönük olarak toplanmıştır. 

Bulgular: Toplam 19 ergen çalışmaya dahil edilmiştir. Sonuçlara göre serviste ortalama kalış süresi 70,31±19,12 (Ort±SD) gün olarak saptanmıştır. Taburculuk sırasında CGAS puanları ile ölçülen genel işlevsellik düzeyi, yatış sırasındaki işlevsellik puanlarına göre anlamlı şekilde yükselmiştir. Ayrıca, tüm HONOSCA-TR alt ölçekleri ile birlikte toplam HONOSCA-TR skorları yatışa göre anlamlı düzeyde düşerek yeme bozukluğu olan ergenlerde anlamlı iyileşme düzeyleri saptanmıştır.

Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, bir çocuk ve ergen psikiyatri yataklı servisinde yeme bozukluğu nedeniyle yatarak tedavi gören ergenlerin multidisipliner bir ekip ve ortam terapisini de içeren çok boyutlu bir yaklaşımla belirgin iyileşme ve işlevsellik artışı geliştirdiklerini göstermiştir.


Anahtar sözcükler: Yeme bozuklukları, ergenlik, yataklı tedavi, iyileşme

Yeni Sempozyum Dergisi 2019; 57(2):2-5