ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2019-54-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Genç Yetişkinlerde Karar Verme ve Akıcı Zekâ Arasındaki İlişki: Kurulumu Değiştirme, Planlama, Problem Çözme ve Çalışma Belleğinin Aracı Rolü
Selin Yılmaz, Hatice Kafadar
Makale Türü: Araştırma
Amaç: Literatürde akıcı zeka ve karar verme arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar çelişkili sonuçlar ortaya koymaktadır. Bu çalışmanın temel amacı,  akıcı zeka ve karar verme arasındaki ilişkide kurulumu değiştirme, planlama ve problem çözme ile çalışma belleğinin aracı rolünü incelemektir..
Yöntem: Toplamda 100 sağlıklı katılımcı (59 kadın, 41 erkek) çalışmaya dahil olmuştur.. Katılımcıların yaş ortalaması 20,42’dir (SS= 1,37). Karar verme, akıcı zeka, kurulumu değiştirme, planlama ve problem çözme ile çalışma belleği değişkenleri sırasıyla Iowa Kumar Testi (IGT), Raven Standart Progresif Matrisler Testi (RSPM), Wisconsin Kart Eşleme Testi (WCST), Londra Kulesi Testi (TOLDX), Wechsler Bellek Ölçeği-III Harf-Sayıs Dizisi Alt Testi (HSD) ile ölçülmüştür, tüm testler bireysel olarak uygulanmıştır.
Bulgular: Veriler Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) ile analiz edilmiştir. Aracı model kurulumu değiştirme, planlama ve problem çözme ile çalışma belleği kapasitesinin karar verme ve akıcı zeka arasındaki ilişkide aracı role sahip olduğunu göstermektedir.
Sonuç: Bu çalışma akıcı zeka ve karar verme arasındaki ilişkinin kaynaklarının anlaşılması açısından önemlidir. Sonuçlar, kurulumu değiştirme, planlama ve problem çözme ile çalışma belleğinin akıcı zekanın artmasıyla arttığını ve bunun da karar verme performansındaki artışı desteklediğini göstermektedir.

Anahtar sözcükler: karar verme, akıcı zeka, çalışma belleği, kurulumu değiştirme, planlama ve problem çözme

Yeni Sempozyum Dergisi 2019; 57(2):13-17