ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2019-54-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Problemli Cep Telefonu Kullanımı Ölçeği’nin (PUMP) Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Ayşegül Koç, Erdal Ceylan, Neşe Uysal, Mehmet Enes Gökler
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Bu çalışmada; hemşirelik öğrencilerinde cep telefonunun sorunlu kullanımının hangi düzeyde olduğunu belirleyecek olan Merlo ve arkadaşları tarafından geliştirilen “Problematic Use of Mobile Phones (PUMP) Scale” ölçeğinin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliğini test ederek Türkçe’ye uyarlaması amaçlanmıştır. 

Yöntem: Örneklem grubu 347 üniversite öğrencisinden oluşan bu çalışmada deneysel olmayan kesitsel bir tasarım kullanılmıştır. Araştırma, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde yapılmıştır. Veri toplama araçları olarak demografik bilgi formu ve Problemli Cep Telefonu Kullanımı Ölçeği (PCTKÖ) kullanılmıştır. Araştırma için yasal ve etik izinler ile uzman görüşü alınması gibi nedenlerle araştırma 2017 yılının mart ayında başlamış anket uygulaması test-tekrar test aşaması yapılmış ve 2018 yılı mart ayında istatistik aşamasına geçilmiştir. 

Bulgular: Örneklem ve gözlenen korelasyon katsayılarının büyüklüğü ile kısmi korelasyon katsayıları faktör analizi için uygundu (KMO=0,909, p<0,001). Ölçekte yer alan maddelerin toplam korelasyon katsayılarının 0,349-0,658 arasında değiştiği görüldü. Maddelerden herhangi biri çıktığında Cronbach alfa değerlerinin değişmediği görüldü. Bir faktör ve 20 maddeden oluşan PCTKÖ’nün Cronbach alfa katsayısı 0,864 idi. PUMP’ın test-tekrar test güvenilirliği ise; araştırmaya katılan 20 kişi PCTKÖ ölçeğini üç hafta sonra yeniden cevapladı ve yapılan analize göre toplam puanların zamana göre değişmediği görüldü (Z:1,075; p:0,323).

Sonuç: Sonuç olarak,  problemli cep telefonu kullanımı ölçeği Türk toplumu için geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olarak bulunmuştur. Türkiye’de cep telefonunun sorunlu kullanımını taramak için bu ölçeğin kullanılması, araştırmacıların dikkatini çekecek ve toplumun sağlığın etkileyebilecek bu duruma müdahale için çalışmalarının oluşacağı kanaatine varılmıştır.


Anahtar sözcükler: Problemli Cep Telefonu Kullanımı Ölçeği, Bağımlılık, akıllı telefon, Türkçe Geçerlilik Güvenilirlik, Üniversite Öğrencisi

Yeni Sempozyum Dergisi 2019; 57(3):10-14