ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2019-54-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Toplumda Psişik Yaşantıları Değerlendirme Ölçeği Türkçe Formu’nun Güvenilirlik ve Geçerliliği
Oya Mortan Sevi, Feyzan Ustamehmetoğlu, Müge Gülen, Zekiye Zeybek
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Bu çalışmanın amacı klinik olmayan Türk örnekleminde Toplumda Psişik Yaşantıları Değerlendirme Ölçeği (TPYÖ)’nün güvenilirlik ve geçerliliğini incelemektir.

Yöntem: 453 bireyden oluşan klinik olmayan bir örneklemde psikotik deneyimlerin pozitif, negatif ve depresif özelliklerini değerlendirmek için TPYÖ -42 maddelik bir özbildirim aracı (CAPE - Community Assessment of Psychic Experiences) uygulanmıştır. Semptom Değerlendirme Ölçeği (SA-45) ve Otomatik Düşünceler Ölçeği (ODÖ) ölçüt bağıntılı geçerliliği değerlendirmek için kullanılmıştır. Ayırt edici geçerliliği değerlendirmek üzere SA-45’in hangi alt ölçeklerinin TPYÖ alt ölçeklerini en iyi açıklayabildiği incelenmiştir. Ölçüm aracının boyutlarını değerlendirmek için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır.

Bulgular: Ölçeğin iç tutarlılık analizleri 0.91 Cronbach alpha katsayısı ile oldukça iyi bir güvenilirliğe sahip olduğunu göstermektedir. TPYÖ’nün, SA-45 ve ODÖ ile istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönde ilişkilere sahip olduğu bulunmuştur (p<0.01). Faktör yapısı pozitif ölçek için 4, negatif ölçek için 2 ve depresyon alt ölçeği için tek boyutlu bir yapıyı desteklemektedir.

Sonuçlar: Çalışmanın sonuçları TPYÖ’nün klinik olmayan Türk örnekleminde psikotik benzeri yaşantıları değerlendirmede güvenilir ve geçerli bir araç olduğunu göstermektedir.


Anahtar sözcükler: psikotik benzeri yaşantılar, psişik yaşantılar, geçerlilik, güvenilirlik

Yeni Sempozyum Dergisi 2019; 57(3):15-22