ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Sosyal Destek ve Psikolojik Dayanıklılık: Yalnızlığın TSSB’li Cinsel Saldırı Mağduru Kadınlardaki Aracı Etkisi
İbrahim SÖYLEMEZ, Pınar DURSUN
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Psikolojik dayanıklılık, cinsel saldırı dahil birçok travmatik olaya daha iyiuyum sağlamak için sosyal destek ve anlamlı etkileşimler gibi kaynaklardanyararlanma sürecini ifade eder. Cinsel saldırı, bir bireyin yaşayabileceği vedünyada hala çok yaygın olan en üzücü olaylardan biridir. Bu çalışmada, cinseltaciz mağduru kadınlardan oluşan bir örneklemde sosyal destek, yalnızlık vedayanıklılık arasındaki ilişkileri ve sosyal destek ile dayanıklılık arasındakiyalnızlığın olası aracı rolünü araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Çalışma,İstanbul Adli Tıp Kurumu'na psikiyatrik değerlendirme için başvuran 81 (Ort = 21,01, SS = 4,18) kadın mağdur ile gerçekleştirildi. Katılımcılar, UCLAYalnızlık Ölçeği, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği ve PsikolojikDayanıklılık Ölçeği (Kendini Toparlama Gücü) ile değerlendirildi.

Bulgular: Beklenildiği üzere, destek ve yalnızlık puanları dayanıklılık ile ilişkilibulunmuştur. Regresyon ve Sobel testi’ne göre, sosyal destek dayanıklılıküzerinde yalnızlığın aracılık ettiği dolaylı bir etkiye sahiptir. Sosyaldesteği olan katılımcıların kendilerini yalnız hissetme olasılıkları dahadüşüktür, bu da dayanıklılığa daha fazla katkıda bulunur.

Sonuç: Sosyaldestek cinsel travması olan mağdurlarda yalnızlık hissini azalttığındaetkilidir. Çünkü insanlar olumsuz olaylarla başa çıkabilmek için sadecebaşkalarının fiziksel varlığını değil, aynı zamanda sosyal olarak dışlanmış veizole olmadıklarını hissettiren gerçek anlamlı ilişkilere sahip olmak isterler.Anahtar sözcükler: Cinsel saldırı, TravmaSonrası Stres Bozukluğu, Psikolojik Dayanıklılık, Sosyal Destek, Yalnızlık

Yeni Sempozyum Dergisi 2019; 57(4):2-7