ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-1
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Akut Optik Nöritli Multipl Skleroz ve Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozuklukları Hastalarında VEP Parametrelerinin Karşılaştırılması
Nilda TURGUT, Bengü ALTUNAN, Aslı AKSOY GÜNDOĞDU
Makale Türü: Araştırma

Giriş:Multipl skleroz (MS) ve nöromiyelitis optika spektrum bozuklukları (NMOSD),merkezi sinir sisteminin idiyopatik, otoimmün ve inflamatuar hastalıklarıdır.Her iki hastalığın klinik seyrindeki benzerlik ayırıcı tanıda güçlükleryaratır. Bu aşamada desen görsel uyarılmış potansiyeller (VEP) kullanılır. Buçalışmanın amacı, hastalar akut optik nörit ile başvurduğunda MS ve NMOSDayırıcı tanısında VEP'nin rolünü araştırmaktır.

Yöntem:Bulanık görme ile başvuran ve akut optik nörit tanısı alan 15relapsing-remitting MS hastası (RRMS) ve 10 NMOSD hastasının (1 seropozitifhasta) verileri geriye dönük olarak incelendi. Hastaların demografik, hastalıkve VEP özellikleri kaydedildi.

Bulgular: NMOSDhastalarından elde edilen retrospektif verilere göre, ortalama P100 latansı117.3 ± 12.3 ve ortalama amplitüd 6.1 ± 3.5 idi. 15 RRMS hastasından eldeedilen VEP özellikleri değerlendirildiğinde, P100 latansı 131.7 ± 17.3 veortalama P100 amplitüdü 8.0 ± 3.0 idi. NMOSD grubuna kıyasla RRMS grubunda P100gecikmesi önemli ölçüde uzamış ve amplitüd, NMOSD grubunda RRMS grubuna kıyaslaönemli ölçüde daha düşük saptanmıştır.

Tartışma:Optik nöriti olan NMOSD hastalarını erken dönemde MS'den ayırmak, kalıcı görselhasarı önlemek, uygun tedaviyi başlatmak, tedaviyi planlamak ve prognozuöngörmek için çok önemlidir. Erken evre akut optik nöritte VEP bulguları,klinik olarak ayırımı zorlayıcı olan seropozitif ve seronegatif NMOSDhastalarını MS hastalarından ayırt etmek için kullanılabilir.


Anahtar sözcükler: Nöromiyelitis optika spektrum bozuklukları, relapsing remitting multipl skleroz, desen görsel uyarılmış potansiyeller, P100 latansı, P100 amplitüdü

Yeni Sempozyum Dergisi 2020; 58(1):2-5