ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-1
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Obezitede Yönetici İşlevler ve Yeme Stili Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Gizem GERDAN, Murat KURT
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Çalışmanın amacı eksojen obezitesi olan katılımcılar ile sağlıklı kilolu katılımcıların yönetici işlev performansı ve yeme stili puanları açısından farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek; yönetici işlev ve yeme stili puanlarının vücut kitle indeksini (VKİ) yordama gücünü incelemektir.

Yöntem: Çalışma örneklemi, 21-49 yaş aralığında, en az lise mezunu eksojen obezite sorunu olan (n = 51) ve sağlıklı kilolu katılımcılardan (n = 46) oluşmuştur. Katılımcıların yönetici işlev performansını değerlendirmek üzere Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET) ve Stroop Testi TBAG Formu uygulanmış; yeme stili ise Hollanda Yeme Davranışı Ölçeği ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Obezite sorunu olan katılımcıların bilişsel esneklik, kavramsallaştırma ve bozucu etkiye direnç gösterme performansı sağlıklı kilolu gruba göre düşük bulunmuştur. İlgili gruplar dışsal yeme ve duygusal yeme puanları açısından farklılaşmıştır. WKET toplam tepki sayısı ve perseveratif olmayan hata sayısı, bozucu etkiye direnç süresi ve dışsal yeme stili puanının VKİ’yi yordadığı görülmüştür.

Sonuç: Yönetici işlevlerdeki yetersizliğin, dışsal ve duygusal yeme stilinin obeziteyle ilişkili klinik değişkenler olduğu görülmüştür. Yönetici işlevlerin yeme davranışının düzenlenmesinde rolü bulunmaktadır. Dikkatin yönetici kontrolü ve zihinsel kurulumu değiştirebilme gibi bilişsel süreçler yiyecekle ilişkinin düzenlenmesinde belirleyicidir. Obeziteye yönelik müdahaleler yapılandırılırken bu bilişsel işlevlerin rolü dikkate alınmalıdır.


Anahtar sözcükler: Obezite, yönetici işlevler, bilişsel esneklik, bozucu etkiye direnç (enterferans), yeme stili

Yeni Sempozyum Dergisi 2020; 58(1):6-10