ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-1
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Lise Öğrencisi Ergenlerin Bağlanma Stillerinin Teknoloji Bağımlılıkları İle İlişkisi: Kesitsel Bir Çalışma
Cihan KOCAİRİ, Rüveyda YÜKSEL, Hülya ARSLANTAŞ, Barış SÖYLEMEZ
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Araştırma lise öğrencisi ergenlerin bağlanma stillerinin teknoloji bağımlılıkları ile ilişkisini belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem: Araştırmanın evrenini batıda bir ilde Milli Eğitim İl Müdürlüğüne bağlı 22 Devlet Okulunu temsilen dokuz lisede öğrenim gören 5111 öğrenci oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğü evreni bilinen örnekleme yöntemiyle hesaplanmıştır. Olası kayıplar göz önüne alınarak %30 yedek eklenmiş ve örneklem büyüklüğü 355 olarak belirlenmiştir. Örnekleme alınacak öğrencilerin okullara göre tabakalaması yapılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II Orta Çocukluk Ölçeği, Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği, İnternet Bağımlılığı Ölçeği ve Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği ile toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde SPSS 22.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemlerin yanı sıra Pearson korelasyon testi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %62,5’i kız ve yaş ortalamaları 16,47±1,14’dir. Yakın ilişkilerde Yaşantılar Envanteri-II Orta Çocukluk Ölçeğinin kaygı alt boyutuyla Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği arasında pozitif yönlü zayıf (r = 0,258; p < 0,001); kaçınma alt boyutuyla pozitif yönlü çok zayıf ilişki saptanmıştır (r = 0,179; p < 0,001). Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II Orta Çocukluk Ölçeğinin kaygı ve kaçınma alt boyutlarıyla İnternet Bağımlılığı Ölçeği arasında (Sırasıyla: r = 0,359, p < 0,001; r = 0,268, p < 0,001) pozitif yönlü zayıf ilişki saptanmıştır.

Sonuç: Kaygılı ve kaçınmacı bağlananlarda akıllı telefon ve internet bağımlılığının daha fazla olduğu ancak kaygılı ve kaçınmacı bağlanmanın dijital oyun bağımlılığını etkilemediği bulunmuştur. Risk gruplarına yönelik problem çözme eğitimlerinin verilmesi, öğrencilerin sosyal etkinliklere yönlendirilmeleri uygun olacaktır.


Anahtar sözcükler: bağlanma stili, ergen, teknoloji bağımlılığı

Yeni Sempozyum Dergisi 2020; 58(1):11-17