ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-1
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Hemşire Öğrencilerin Eşcinsel Bireylere Yönelik Tutumlarını Etkileyen Faktörler
Rüveyda YÜKSEL, Hülya ARSLANTAŞ, Mehmet ESKİN, Mehtap KIZILKAYA
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Araştırma, hemşire öğrencilerin eşcinsel bireylere yönelik tutumlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla analitik kesitsel olarak yapılmıştır.

Yöntem: Araştırmanın evrenini batıda bir ilde bir üniversitenin hemşirelik bölümünde 2017-2018 yılında öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Örneklem büyüklüğü evreni bilinen örnekleme yöntemiyle olası kayıplarda göz önüne alınarak %20 yedek eklenerek 337 olarak hesaplanmış olup analiz 335 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Örnekleme alınacak öğrencilerin sınıflara göre tabakalaması yapılmış; sınıflar içinde öğrencinin örnekleme seçimi basit rastgele örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan anket formu ve Eşcinselliğe İlişkin Tutumlar Ölçeği ile toplanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin %64,5’i kadın ve yaş ortalamaları 20,62±1,82 yıl olarak bulunmuştur. Öğrencilerin %48,7’sinin anne eğitim düzeyi, %47,5’inin ise baba eğitim düzeyi ortaöğretim olup; %75,5’i ailenin gelir düzeyini gelir gidere denk olarak değerlendirmektedir. Öğrencilerin %46,6’sı eğitimleri sırasında eşcinsellik hakkında eğitim almadıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin özellikleri ile Eşcinselliğe İlişkin Tutumlar Ölçeği puan ortalamaları karşılaştırıldığında; kadın cinsiyetinde olmanın, anne ve baba eğitim düzeyinin artmasının, eşcinsel bir bireyi tanımanın eşcinsel bireylere yönelik tutumlarını olumlu olarak etkilediği görülmektedir (p < 0,05). Cinsel yönelim doğuştandır sonradan değiştirilemez inancının öğrencilerin eşcinsel bireylere yönelik tutumlarını etkilemediği bulunmuştur (p > 0,05).

Sonuç: Öğrencilerin; kadın cinsiyetinde olmasının, anne ve baba eğitiminin artmasının, çevrelerinde eşcinsel birinin varlığının eşcinsel bireylere yönelik tutumlarını olumlu olarak etkilediği belirlenmiştir. Öğrencilerin eşcinsel bireylere yönelik olumsuz tutumlarının azaltılması, olumlu tutumlarının desteklenmesi için lisans ders müfredatına eşcinsellik, eşcinsel bireylerin sağlık hakkı, gereksinimleri ve bakımları, eşcinsel bireylere yönelik damgalamayı önleme konularının eklenmesi önerilir.


Anahtar sözcükler: eşcinsellik, eşcinsel birey, tutum, öğrenci, hemşire

Yeni Sempozyum Dergisi 2020; 58(1):18-25