ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-1
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Gebeliğe Bağlı Yakınmalar Ölçeği’nin Türkçe Versiyonunun Güvenilirlik ve Geçerliği
Ayden ÇOBAN, Hülya ARSLANTAŞ, Ferhan DEREBOY, Hülya KAMALAK
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Bu çalışmada Gebeliğe Bağlı Yakınmalar Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği incelenmiştir.

Yöntem: Bu kesitsel ve metodolojik çalışma, 17 Kasım 2014-23 Aralık 2015 tarihleri arasında, Türkiye’nin batısında bir Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Doğum ve bir kamu kurumu olan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi kliniği/polikliniklerine başvuran, 493 gebe ve 150 gebe olmayan kadının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada Gebeliğe Bağlı Yakınmalar Ölçeği'nin güvenirliği ve geçerliği araştırılmıştır. Çalışmada, karşılaştırmalı grup geçerliği kullanılarak ölçeğin yapısal geçerliği analiz edilmiş ve iç tutarlılık katsayıları ve düzeltilmiş madde toplam korelasyonları ile güvenilirliği incelenmiştir.

Bulgular: Gebe kadınların yaş ortalaması 26,42 ± 3,53 (min: 18 maks: 43) idi. Araştırmaya katılanların %33,3'ü ortaokul mezunu, %77,1'i ev hanımı ve %88,2'sinin sosyal güvencesi bulunmakta idi. Gebeliğe Bağlı Yakınmalar Ölçeği’nin toplam puanına göre, gebe kadınların puanları gebe olmayan kadınların puanlarından anlamlı derecede yüksekti (p < 0,001). Ölçeğin alt ölçeklerinin Cronbach’ın Alfa güvenirlik katsayısı 0,80-0,82 arasında; düzeltilmiş madde toplam korelasyonları ise 0,251 ile 0,857 arasında değişmekteydi.
Sonuç: Bu çalışmada sekiz alt ölçeği ve 41 maddesi ile Gebeliğe Bağlı Yakınmalar Ölçeği'nin Türkçe versiyonunun gebeliğin üç trimesterinin her biri için geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir.

Supplement dosyasını indirmek için tıklayın.


Anahtar sözcükler: gebeliğe bağlı yakınmalar, ölçek, güvenilirlik, geçerlik

Yeni Sempozyum Dergisi 2020; 58(2):2-6