ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-1
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Yatan Hastalarda Elektroensefalografinin Tanısal Değeri: Klinik Karar Verme Üzerine Etkisi
Ferda İLGEN USLU, Elif GÖKÇAL
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Konsültasyonda istenen elektroensefalografilerin (EEG) etkinliğini değerlendirmek.

Yöntem: Bir yıl süresince konsültasyon yoluyla istenen EEG'ler retrospektif olarak incelendi. Nöroloji konsültasyonu notları, EEG talep formu, beyin görüntüleme bulguları ve bunların EEG bulgularıyla uyumu araştırıldı. Hastaların demografik verileri, EEG istenen birim, ön ve son tanılar kaydedildi. EEG sonuçları 1) normal, 2) epileptiform anomali olan EEG (EEG-EA), 3) nonepileptiform anomali olan EEG (EEG-NE) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. EEG’ler endikasyon ve tanıya katkıları açısından da değerlendirildi.

Bulgular: Toplam 239 hastanın (133 erkek, yaş ortalaması 56,44 (18-90)) 261 EEG kaydı incelendi. Hastaların %30,5’inde bilinen nörolojik hastalık öyküsü mevcuttu. EEG’lerin %36,4’ü yoğun bakım üniteleri ve acil servisler, %51,5’i dâhili tıp ve %12,3’ü cerrahi tıp dallarından istenmişti. Nörolojik hastalığı olan, erkek ve ileri yaşlı hastalardan daha sık EEG istenmişti. Ön tanılar %42,5’inde nöbet, %17,2’sinde uyanıklık kusuru/ensefalopati, %10,3’ünde nonkonvulsif status epileptikus (NKSE) ve %5,7’sinde senkoptu. EEG'lerin %55’i normaldi; %37,5’i EEG-NE ve %8,4’ü EEG-EA grubundaydı. Hastaların %91,6’sına beyin görüntülemesi yapıldı; bunların %52,5’i patolojikti. Hastaların %63'ünde beyin görüntüleme patolojisi ile EEG bulguları uyumluydu. Uygun endikasyonlarla istenen 127 hastanın 82'sinde (%64,5) EEG patolojikti. EEG'lerin %80’nin kesin tanıya katkıda bulunmadığı düşünüldü.

Tartışma: Bilinen epilepsisi ve bilinç kaybı/senkop öyküsü olan hastalarda EEG yeni bir bilgi vermemiştir. Uygun endikasyonla istenen EEG’lerin patolojik saptanma olasılığı yüksek bulunmuştur. Bulgularımız yatan hastalarda doğru endikasyonla istenen EEG’lerin daha verimli olduğunu desteklemektedir. Bu nedenle konsültan hekimin daha dikkatli kararlar vermesi hastaya gereksiz işlem yapılmasının önlenmesi, kaynak ve zaman israfı açısından önemlidir.


Anahtar sözcükler: konsultasyon, elektroensefalografi, konsültasyon, endikasyon

Yeni Sempozyum Dergisi 2020; 58(2):12-16