ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-1
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Yüz Tanıma Performansının Değerlendirilmesi: Cambridge Yüz Belleği Testi ve Glasgow Yüz Eşleştirme Testi Performanslarının Farklı Yüz Tanıma Deneyimine Sahip Gruplarla İncelenmesi
Aycan KAPUCU, Ayşegül AYDINLIK, Sonia AMADO
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı Cambridge Yüz Belleği Testi (CYBT) ve Glasgow Yüz Eşleştirme Testi’nin (GYET) Türkiye örneklemi için güvenirliğinin değerlendirilmesidir.

Yöntem: CYBT ve GYET üniversite öğrencileri ve güvenlik görevlilerinden oluşan iki farklı örneklem grubuna karşıt dengeleme yöntemi kullanılarak arka arkaya uygulanmıştır. Testlerin uygulanmasından önce katılımcıların kendi yüz tanıma becerilerine ilişkin öz değerlendirme puanları alınmıştır.

Bulgular: Elde edilen bulgular CYBT’nin üniversite (Cronbach’s α = ,899) ve güvenlik (Cronbach’s α = ,853) örneklemleri için yüksek güvenirlik değerine sahip olduğunu göstermiştir. GYET de üniversite (r = ,888) ve güvenlik (r = ,891) örneklemleri için yüksek iç güvenirliğe sahiptir. Yüz tanıma ve yüz eşleştirme becerileri arasındaki ilişki üzerine literatürle uyumlu olarak CYBT ve GYET’den alınan toplam puanlar arasındaki korelasyon üniversite (r = ,492, p < ,001) ve güvenlik (r = ,400, p < ,001) örneklemleri için istatistiksel olarak anlamlıdır. Ancak, güvenlik görevlilerinin her iki testte üniversite öğrencilerinden daha düşük performans gösterdiği gözlenmiştir. Katılımcıların kendi yüz tanıma becerileri için öz değerlendirme puanları, üniversite örneklemi için yüz tanıma ve yüz eşleştirme performansları ile pozitif olarak ilişkili olsa da güvenlik örneklemi için böyle bir ilişki gözlenmemiştir.

Sonuçlar: Elde edilen sonuçlar CYBT ve GYET’nin Türkiye örnekleminde yüksek güvenirlik değerlerine sahip olduğuna ve her iki testin de farklı düzeylerde yüz tanıma deneyimine sahip grupların yüz tanıma becerilerini değerlendirme amacıyla kullanılabileceğine işaret etmektedir.


Anahtar sözcükler: Cambridge Yüz Belleği Testi, Glasgow Yüz Eşleştirme Testi, yüz işleme, bireysel farklılıklar, güvenirlik

Yeni Sempozyum Dergisi 2020; 58(2):17-25