ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Erken Doğum Yapan Annelerde Doğum Sonrası Depresyon Yaygınlığı ve İlişkili Faktörler: Kesitsel Bir Çalışma
Ömer Faruk UYGUR, Bilge Burçak ANNAGÜR, Ali ANNAGÜR
Makale Türü: Araştırma
Amaç: Erken doğum yapan anneler arasında doğum sonrası depresyonun yaygınlığını belirlemeyi ve doğum sonrası depresyonla ilgili faktörleri araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Üçüncü basamak bir hastanede kesitsel bir çalışma yapıldı. Erken doğum yapan annelerle Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı, Dördüncü Baskı’ya (DSM-IV) göre Eksen I bozuklukları için yapısal klinik görüşme (SCID-I) aracılığıyla görüşüldü. Tüm çalışma grubuna sosyodemografik veri formu, Edinburgh Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği (EDSDÖ), Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) ve Spielberger Durum-Sürekli Kaygı Envanteri (SDSKE) uygulandı. SCID-I’ e göre çalışma grubu, doğum sonrası depresyonu olan ve doğum sonrası depresyonu olmayan olmak üzere iki gruba ayrıldı. Postpartum depresyon ile ilişkili faktörleri bulmak için iki grup arasında karşılaştırılma yapıldı. Son olarak doğum sonrası depresyon risk faktörü analizi için binary lojistik regresyon analizi yapıldı.

Bulgular: Tüm örneklemin %20,8'inin (n=25) doğum sonrası major depresif bozukluk kriterlerini karşıladığını saptadık. Peripartum veya herhangi bir zaman depresyon öyküsü, ailede psikiyatrik bozukluk öyküsü, planlanmamış gebelik ve gebelik sırasındaki sağlık problemleri doğum sonrası depresyon grubunda anlamlı olarak daha fazlaydı. Doğum sonrası depresyon grubunda EDSDÖ ve SDSKE puanları anlamlı olarak daha yüksekti, ÇBASDÖ puanları ise anlamlı olarak daha düşüktü. EDSDÖ puanları ile ÇBASDÖ puanları arasında negatif yönde anlamlı bir korelasyon vardı. Doğum sonrası depresyon grubunda anlamlı olarak saptanan özellikler regresyon analizinde doğum sonrası depresyon için birer risk faktörü olarak bulundu.

Sonuç: Erken doğum yapan annelerde planlanmamış gebelik, gebelik sırasındaki sağlık problemleri ve bireydeki veya ailedeki depresyon öyküsü doğum sonrası depresyonda önemli bir rol oynayabilir.
Anahtar sözcükler: postpartum depresyon, erken doğum, yaygınlık, risk faktörleri

Yeni Sempozyum Dergisi 2020; 58(4):2-8