ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Madde Kullanan ve Kullanmayan Erkek Mahkumlarda İntihar Girişim(ler)i: Depresyon ve Umutsuzluğun Rolü
Tuğba GÖRGÜLÜ
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Mahkumlar arasında intihar girişimleri yaygındır. Çalışmalar madde kullanımı, depresyon ve umutsuzluk duygusunun intihar girişim(ler)i üzerindeki etkisine işaret etmektedir, ancak konuyla ilgili mahkumlarla yapılmış sınırlı sayıda çalışma vardır. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı depresif semptomların ve umutsuzluk duygusunun intihar girişimleri üzerindeki etkisini incelemek ve ceza infaz kurumuna girmeden önce madde kullanımı olan ve olmayan mahkumlarda hangi değişkenin intihar girişim(ler)i üzerinde daha etkili olduğunu ortaya koymaktır.

Yöntem: Bu çalışmada, 139 madde kullanmış ve 132 madde kullanmamış erkek mahkumla çalışılmıştır. Depresif semptomları ölçmek için Beck Depresyon Envanteri, umutsuzluk duygusunu ölçmek için Umutsuzluk Ölçeği Kullanılmıştır.

Bulgular: Madde kullanımı olan mahkumların % 37,4'ünde, madde kullanmamış olan mahkumların ise % 10,6'sında yaşam boyu intihar girişim(ler)i olduğu bulunmuştur. Ayrıca madde kullanım davranışı ile intihar girişimleri arasındaki ilişkinin, intihar girişimleri ile depresif semptomlar ve umutsuzluk duyguları arasındaki ilişkiden istatistiki olarak daha yüksek olduğu görülmüştür. Lojistik regresyon analizi sonucuna göre, cezaevine girmeden önce madde kullanımı olan mahkumların intihar girişim(ler)i riskinde umutsuzluk duygusunun önemli bir yordayıcı değişken olduğu bulunmuştur. Diğer yandan, cezaevine girmeden önce madde kullanımı olmayan mahkumların intihar girişimlerinde ise depresif semptomların önemli bir yordayıcı değişken olduğu görülmüştür.

Sonuç: Çalışmanın sonuçları göz önüne alınarak, mahkumlarda intihar girişimlerini önlemeye yönelik psikososyal çalışmaların yapılması ve önleyici politikaların geliştirilmesi gerektiği önerilmektedir.


Anahtar sözcükler: depresyon, umutsuzluk, intihar girişimi, madde kullanımı, mahkum

Yeni Sempozyum Dergisi 2020; 58(4):9-14