ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Suça Sürüklenen Çocukların Sosyodemografik Özellikleri ve Ruhsal Değerlendirmeleri
Birsen ŞENTÜRK PİLAN, İlayda BARANKOĞLU, Tuğçe ÖZCAN, Ahsen KAYA, Serpil ERERMIŞ, Burcu ÖZBARAN, Tezan BİLDİK
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Bu çalışmanın amacı Suça Sürüklenen Çocukların sosyodemografik özellikleri ve psikiyatrik değerlendirme sonuçlarını inceleyerek suça karışma ile ilişkili faktörleri araştırmaktır.

Yöntem: Yaşları 12-18 arasında değişen 185 olgu incelenmiştir. Psikiyatrik tanılar DSM-5 tanı kriterlerine göre konulmuştur. Olguların zeka düzeyleri ülkemizde norm çalışması yapılmış ve yaygın olarak kullanılan bir zeka testi olan Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği-Yeni Versiyonu (WÇZÖ-Y) (Wechsler Intelligence Scale for Children-R- WISC-R) ile değerlendirilmiş olup kesin kanaat klinik olarak konmuştur. Ayrıca, olguların dosyalarında bulunan Tematik Algı Testi (Thematic Apperception Test- TAT) raporları incelenmiştir.

Bulgular: Olguların % 93,0'ı (n = 172) erkektir. Olgularımızdaki okulu bırakma oranı %53’tür. En yaygın suç türü hırsızlık (% 40,0, n = 74) olup, % 31,4 oranında tekrarlayan suç öyküsü vardır. Tekrarlayan suç öyküsü olan olgularda toplam zeka bölümü puanları anlamlı olarak daha düşüktür (p <0,001, 60,26 ± 20,72). Olgularımızın % 61,1’de psikiyatrik tanı tespit edilmiştir. Suç öyküsü olan olgularda anlamlı olarak daha yüksek oranda psikiyatrik bozukluk vardır (p = 0,011). Tematik Algı Testi'nde saldırganlık, saldırganlık ve öfke teması, daha önce suç geçmişi olanlarda istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksektir (p = 0,004).

Sonuç: Çalışmamızda tekrarlayan suçlar ile psikopatoloji arasında ilişki olması anlamlıdır. Bu bağlamda, suça sürüklenen çocukların tekrar suç işleme olasılıklarının azaltılması ve topluma kazandırılmaları açısından psikiyatrik izlem ve tedavi son derece önemlidir.


Anahtar sözcükler: suça sürüklenen çocuk, psikiyatrik tanı, tematik algı testi

Yeni Sempozyum Dergisi 2020; 58(4):15-22