ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Hiperemezis Gravidarumlu Gebelerde Afektif Mizaçların İncelenmesi
Erson AKSU
Makale Türü: Araştırma

Amaç: Bu çalışmada, hiperemezis gravidarum (HG) tanılı gebelerin sağlıklı gebeler ile afektif mizaç özellikleri bakımından karşılaştırılması ve HG’nin afektif bozuklukların prodrom özellikleri ile ilişkisi olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Dahil etme ve hariç tutma kriterlerine göre çalışmaya 40 HG’li gebe ve kontrol grubu olarak yaş açısından eşleştirilmiş 58 sağlıklı gebe dahil edilmiştir. Katılımcılara Memphis, Pisa, Paris ve San Diego Mizaç Değerlendirmesi Otomatik Anketi (TEMPS-A) ve Durumluluk-Süreklilik Kaygı Ölçeği (STAI-1 ve STAI-2) uygulanmıştır.

Bulgular: STAI-1 ve STAI-2 skorları HG grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede daha yüksekti (sırasıyla; p < 0,001 ve p < 0,001). Depresif mizaç ve anksiyöz mizaç skorlarının HG grubunda kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu saptandı (sırasıyla; p = 0,007 ve p < 0,001).

Tartışma: Çalışmamız HG’li gebelerde afektif mizaçları inceleyen ilk çalışmadır. Afektif mizaçların HG’li hastalarda farklı olması ve mizaç özelliklerinin süreğenliği göz önüne alındığında, çalışmamızın HG’nin psikiyatrik alt yapısını desteklemesi açısından önemli olduğunu düşünmekteyiz. Çalışmamızın bulgularını teyit edecek daha büyük örneklemli çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.


Anahtar sözcükler: afektif, hiperemezis gravidarum, mizaç

Yeni Sempozyum Dergisi 2020; 58(4):31-34