ISSN: 1300-8773
E-ISSN: 1304-4591
Yeni Symposium New Symposium
Arşiv Sayıları
Yeni Symposium 2020-58-4
Eski yıllara ait dergi sayılarını bulabilirsiniz.

Dergi yılını veya sayısını seçerek arama yapabilirsiniz.
Yazarlara Bilgi

A.Genel İlkeler

Yeni Symposium dergisi öncelikle biyolojik psikiyatri, nöropsikiyatri ve sinir bilim alanlarındaki çalışmalara yer veren danışman denetimli bir dergidir. Yılda dört sayı çıkar ve o yılın dört sayısı bir cildi oluşturur.

Derginin dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye gönderilen yazılar daha önce yayınlanmış, yayınlanmak için kabul edilmiş ya da yayınlanmak amacıyla değerlendirme aşamasında olmamalıdır.

Gönderilen yazılar yayın kuruluna ulaştıktan sonra öncelikle yayın kurallarına uygunluğu açısından değerlendirilir; yayın kurallarına uygun olmayan yazılar düzeltilmek üzere doğrudan yazar(lar)a iade edilir. Uygun olduğu tespit edilen yazılara bir numara verilerek yazar(lar)a bildirilir; ilgili yazı değerlendirilmek üzere iki hakeme gönderilir; en geç dört hafta içerisinde cevap istenir; gelen eleştiriler yazara geri bildirilir. Yayın kurulu yazıyı yayınlamaya, düzeltilmesi için yazıyı yazarlara geri göndermeye, yazıyı düzelterek yayınlamaya ya da yayınlamamaya yetkilidir. Dergiye gönderilen yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın geri gönderilmez. Dergide yayınlanan yazılar için herhangi bir telif ücreti ödenmez.

Yeni Symposium dergisinde yayınlanmak üzere gönderilen yazılar aşağıda belirtilen şekillerde olabilir:

•Araştırma yazıları
•Kısa araştırma raporu
•Gözden geçirme yazıları
•Olgu sunumları
•Editöre mektup
•Özel bölümler (Kongre ya da toplantı haberleri, dergi haberleri, kitap ya da tez tanıtımı, web sitesi tanıtımı)

B.Yazıların Düzeni

Aksi belirtilmedikçe gönderilen yazılarla ilgili bütün yazışmalar ilk yazarla yapılacaktır.

Makaleler sayfanın her bir kenarından 2,5 cm kenar boşluğu bırakılarak ve çift satır aralıklı yazılmalıdır. Makaleler aşağıda belirtilen sırayla yazılmalı ve her bölüm yeni bir sayfayla başlamalıdır: 1) başlık sayfası, 2) özet, 3) metin, 4) teşekkür 5) kaynaklar, 6) tablo 7) şekil ve resimler.

1.Başlık

Başlık sayfasında yazarların isimleri, akademik unvanları ve yazışmanın yapılacağı yazarın tam adres, telefon ve faks numaraları ve e-mail adresi mutlaka bulunmalıdır.

2.Özet ve Anahtar Sözcükler

Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde yazılır ve İngilizce özetlerde İngilizce başlık ta yer almalıdır. Araştırma yazılarında Türkçe ve İngilizce özetler en fazla 250 kelimeden oluşmalı ve aşağıdaki gibi yapılandırılmalıdır: Amaç (Objective), Yöntem (Method), Bulgular (Results) ve Sonuçlar (Conclusions). Olgu sunumları ve gözden geçirme yazılarında bu formata bağlı kalınmadan özet kısmı yazılabilir.

Özet, çalışmanın temel içeriğiyle ilgili bilgi verici olmalı ve çalışmanın amacını, temel prosedürleri, ana bulguları ve temel çıkarımları içermelidir.

Anahtar sözcükler, her türlü yazıda Türkçe ve İngilizce özetlerin altındaki sayfada en az 3, en fazla 5 adet verilmelidir.

3.Ana Metin

Yazının ana metni giriş, yöntem, bulgular ve tartışma alt başlıkları içinde düzenlenmelidir.

Giriş

Bu bölümde konunun önemi, tarihçesi ve bugüne kadar yapılmış çalışmalara değinildikten sonra son paragrafında amaç açık bir şekilde yer almalıdır.

Yöntem

Bu bölümde, veri kaynakları, hastalar ya da çalışmaya katılanlar, ölçekler, görüşme/değerlendirmeler ve temel ölçümler, yapılan işlemler ve istatistiksel yöntemler yer almalıdır. Yöntem bölümü alt başlıklara bölünebilir.

Bulgular

Ana bulgular istatistiksel verilerle desteklenerek ve gerekirse uygun tablo, şekil ya da grafiklerle kullanılarak belirtilmelidir. Tablolarda ya da şekillerde bulunan tüm veri yazı içerisinde verilmemeli, sadece önemli noktalar vurgulanmalıdır.

Tartışma

Bu bölümde çalışmanın bulguları, konu ile ilgili yurt içi ve yurt dışı literatürlerin sonuçları bağlamında tartışılır. Çalışmanın yeni ve önemli yanları vurgulanır, gerektiğinde yeni hipotezler ortaya konulur.

4. Teşekkür

Yazarlar gerekli gördüklerinde yazıya katkıları yazarlık düzeyinde olmayan, ancak belirtilmeyi hak ettiğini düşündükleri kişilere birkaç cümle ile teşekkür yazabilirler. Burada teşekkür edilen kişilerin katkıları açıklıkla belirtilmelidir.

5. Kaynaklar

Kaynaklar, metin içinde ardışık olarak Vancouver numaralandırma biçimine göre verilmelidir ve her noktalama işaretinden sonra üstsimge haline getirilmiş rakam ile belirtilmelidir.
Örneğin: “..Duran ve arkadaşları bildirdi.12

İki kaynak boşluk bırakılmadan virgülle ayrılarak verilmelidir. Üç ya da daha fazla kaynak ardı ardına gelen kaynaklar değilse boşluk bırakılmadan virgülle ayrılarak verilmelidir. Üç ya da daha fazla kaynak eğer ardı ardına gelen kaynaklar ise birinci ve sonuncu kaynak “-” işaretiyle ayrılarak verilmelidir. Örneğin: “…daha önceki araştırmalarda gösterilmiştir.15-18” Tablolardaki, figürlerdeki, kaynaklar rakamsal olarak metinde kaynak gösterildikleri gibi sıralanmalıdır.

Dergi isimleri Index Medicus’taki standart kısaltmalara uygun olarak verilmelidir. 6 ya da daha az yazar varsa, hepsinin soyadı-boşluk-ismin baş harfi şeklinde verilmelidir. 7 ya da daha fazla yazar varsa ilk altı yazar ismini takiben “ve ark.” ifadesi yazılmalıdır. Kitap kaynak olarak gösterilecekse editörler ve yayımcı, basılma yeri ve yılı verilmelidir. Kitap bölümü kaynak olarak gösterilecekse yazarların isimleri, bölüm başlığı ve sayfa numaraları verilmelidir.

Kaynaklar için aşağıda örnekler gösterilmiştir:

1. Dergilerdeki makaleler için:

Inouye SK, Westendorp RGJ, Saczynsky JS. Delirium in elderly people. Lancet 2014; 383: 911-22. Fehr C, Schleicher A, Szegedi A, Anghelescu I, Klawe C, Hiemke C ve ark. Serotonergic polymorphisms in patients suffering from alcoholism, anxiety disorders and narcolepsy. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry 2001; 25: 965-82.

2. Kitaptan yapılan alıntılar için:

Fortune SA, Hawton K. Culture and mental disorders: suicidal behaviour. In: Textbook of cultural psychiatry, Bhugra D, Bhui K eds. Cambridge: Cambridge University Press, 2007: 255-71.

6.Tablolar

Her bir tablo ayrı sayfada yer almalı ve metin içinde geçtiği sıraya göre numaralandırılmalıdır. Her tablonun bir başlığı bulunmalıdır ve gerektiğinde (örneğin tabloda geçen kısaltmalar) tablo altına açıklamalar yazılmalıdır. Her tablodan metin içinde söz edilmelidir.

7.Şekil ve Resimler

Her şekil ayrı bir sayfaya profesyonel olarak çizilmelidir. Şekil içindeki harfler, numaralar, semboller net olmalı ve yayın için küçültüldüklerinde bile okunabilir olmalıdır. Şekiller metin içinde geçiş sıralarına göre numaralandırılmalıdır ve 127x173 mm ile 203x254 mm boyutlarında olmalıdır. Yazar(lar) başka kaynaktan aldığı resim, şekil, grafik ve tablolar için telif hakkı sahibi kişi ve kuruluşlardan izin almalı ve gerekli izin belgelerini dergiye sunmalı ve yazı içinde kaynağını belirtmelidir.

C.Yazının Dergiye Gönderilmesi

Tüm yazıların gönderilmeden önce yazım kurallarına uygun olup olmadığı son bir kez kontrol edilmelidir. Yazılar ilgili web sayfası üzerinden çevrim içi olarak gönderilmelidir. Online çevrimiçi sistemin dışında elektronik posta, normal posta veya faks ile gönderilen yazılar kabul edilmez.